Pananampalataya

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Sa konteksto ng relihiyon, ang pananampalataya ay ang matibay na paniniwala sa Diyos o sa mga doktrina ng isang relihiyon.[1] Kadalasan itong iniuugnay sa pagkakaroon ng pag-asa o pagtitiwala. Para sa mga mananampalataya, naniniwala sila sa Diyos o sa relihiyon dahil sa mga bagay at pangyayari na hindi maipaliwanag. Para naman sa mga hindi mananampalataya, ang paniniwalang ito ay salungat sa katuwiran at walang matibay na basehan.

Mga Yugto ng Pananampalataya

Ayon kay James W. Fowler, isang Amerikanong teologo, ang pananampalataya ay mayroong pitong yugto sa buhay ng tao.[2]

Yugto 0 (Edad 0 – 2)

Ang isang bata ay nakakukuha ng karanasan mula sa kapaligiran na nagbibigay sa kaniya ng pakiramdam ng tiwala at kasiguraduhan. Maaaring mula ito sa tuloy-tuloy na pag-aaruga ng kaniyang mga magulang o paninirahan sa maayos na lugar. Ang karanasang ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng tiwala sa mundo at sa Diyos. Ang pagkaranas naman ng pagpapabaya o pang-aabuso ay maaaring magbunga ng hindi pagtitiwala at takot.

Yugto 1 (Edad 3 – 7)

Sa yugtong ito, nabubuo ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga kuwento, imahen, impluwensiya ng ibang tao, pagkatuto ng tama at mali, at inosenteng pagkakaintindi kung paano ginawa ng Diyos ang mundo.

Yugto 2 (Edad 7 – 12)

Ang bata ay mayroon nang kaalaman at paniniwala sa katarungan. Alam niyang ang paggawa ng mabuti ay magdudulot ng magandang resulta at ang paggawa ng masama ay magdudulot ng hindi magandang resulta.

Yugto 3 (Edad 12 – 24)

Mayroon nang pinaniniwalang relihiyon, sistema, o awtoridad ang isang indibiduwal. Mayroon na siyang sariling relihiyosong o espirituwal na pagkakakilanlan. Hindi binibigyang-pansin ang salungat na paniniwala sa yugtong ito.

Yugto 4 (Edad 25 – 40)

Ang yugtong ito ay panahon ng agam-agam at hirap sa pag-ako ng responsibilidad sa sariling paniniwala o damdamin. Lumalawak ang kaisipan na maaaring magdulot ng salungatan sa mga sariling paniniwala o tradisyon.

Yugto 5 (Mid-life na Krisis)

Sa yugtong ito, ang tao ay nagkakaroon ng multidimensional na perspektiba na ang katotohanan ay hindi kayang maipaliwanag ng kahit na anong pahayag ng pananampalataya.

Yugto 6 (Later Adulthood)

Hindi lahat ay naaabot ang yugtong ito. Sa panahong ito, ang tao ay naniniwalang ang lahat ay karapat-dapat unawain at intindihin.

Mga Relihiyon

Budismo

Itinatag ni Siddharta Gautama (Buddha) ang pananampalatayang Budismo sa India higit 2,500 taon na ang nakararaan. Ang mga Budista ay hindi naniniwala sa diyos ngunit sinusunod nila ang mga turo ni Buddha. Pinagtutuunan nila ng pansin ang pagkakamit ng kalinawagan o panloob na kapayapaan at karunungan. Kapag nakamit ito, sila ay nakararanas ng nirvana o ang pinakamaluwalhating kalagayan na walang paghihirap, lunggati, o pagkakilala sa sarili.[3] Naniniwala sila sa mga konsepto ng karma at reengkarnasyon. Mahalagang malaman ang Apat na Marangal na Katotohanan ayon kay Buddha upang lubos na mainitindihan ang Budismo.[4]

Kristiyanismo

Ang mga Kristiyano ay naniniwala sa iisang Diyos na gumawa ng langit at mundo. Ipinadala niya ang kaniyang anak na si Hesus sa lupa upang iligtas ang mundo. Si Hesus ay ipinako sa krus, inilibing, nabuhay muli, at umakyat sa langit. Naniniwala silang babalik si Hesus sa mundo sa ikalawang pagkakataon.

Nakasulat sa banal na bibliya ang mga turo ni Hesus, ang buhay ng mga propeta at disipulo, at kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano. Ipinagdiriwang nila ang kapanganakan ni Hesus tuwing Pasko at ang kaniyang muling pagkabuhay tuwing Pasko ng Pagkabuhay.[5]

Hinduismo

Ang Hinduismo ay ang pinakamatagal na relihiyon sa mundo. Sinasamba nila si Brahman at kinikilala ang iba pang mga diyos at diyosa. Naniniwala sila sa siklo ng kapanganakan, kamatayan at reengkarnasyon. Naniniwala din sila sa karma. Isa sa pinakamahalagang paniniwala sa Hinduismo ang pagkakaroon ng kaluluwa. Matitigil ang siklo kapag naabot ang moksha o kaligtasan.

Sa ilalim ng Hinduismo, ang kasalukuyang buhay at hinaharap ay bunga ng ikinikilos at iniisip ng mga tao. Ang kanilang buhay ay nakatuon sa paggawa nang mabuti. Iginagalang nila ang lahat ng nabubuhay at itinuturing na sagradong hayop ang baka. Hindi sila kumakain ng karneng-baka at karneng-baboy.[6]

Islam

Ang salitang "Islam" ay nangangahulugan ng pagsuko sa kagustuhan ng Diyos na si Allah. Ang mga tagasunod ng Islam ay tinatawag na mga Muslim. Para sa kanila, lahat ng pangyayari ay ayon sa kagustuhan ni Allah. Pumupunta sila sa moske upang sumamba at nagdarasal gamit ang Qur'an, isang banal na aklat na isinulat ng huling propeta na si Muhammad.[7]

Hudaismo

Ang mga tagasunod ng Hudaismo ay naniniwala sa iisang Diyos. Kinakausap sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, pagpapala sa kanilang mabubuting gawain, at pagpaparusa sa mga makasalanan. Karamihan sa kanila ay naniniwalang darating ang Mesiyas sa tamang panahon. Ang kanilang bibiliya ay tinatawag na Tanakh. Ang laman nito ay katulad ng laman ng bibliya ng mga Kristiyano ngunit iba ang pagkakasunod-sunod.[8]

Mga Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.