Kondado

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kondado (sa Ingles at County) ay isang pangalan para sa isang piraso ng lupain. Marami itong kahulugan sa iba't ibang wika. Orihinal na ikinakabit ito para tawagin ang isang lupaing napapailalim sa kapangyarihan, pagtaban, o pamumuno ng isang konde o kaya ng isang erl, isang opisyal na mas mataas ang ranggo kaysa biskonde subalit mas mababa ang antas kaysa sa isang markis. Sa kasalukuyan, kalimitan itong may ibig sabihing katumbas ng isang pook na nasa pagitan ng isang mas malaking estado at ng isang mas maliit na bayan o distrito. Nagpapanatili ang mga pamahalaan ng isang kondado ng sarili nitong mga tala o rekord, at nagdaraos at nagsasaayos ng mga halalan at mga batas.

Sa iba o mas malawak na diwa, itinuturing din itong katumbas ng isang lalawigan o probinsiya, teritoryo, rehiyon, nayon, pook, o dako.

Sa Estados Unidos, kung saan malawak ang paggamit ng pangalang ito, isa itong dibisyon o kahatian ng isang estado. Kapag inihambing sa Pilipinas, katumbas ito ng bayan o munisipyo. Sa Britanya, katumbas ito ng isang bayan din o ng isang bayan-bayanan, na tinatawag doon sa Ingles bilang shire.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Kondado. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.