Kautusang Administratibo Blg. 2006-0035

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Kautusang Administratibo Blg. 2006-0035 ng Departamento ng Kalusugan, na may pamagat na National Policy and Strategic Framework on Male Involvement in Reproductive Health, ay binuo upang maging instrumento sa pagsusulong sa pagsasangkot sa kalalakihan as mga gawain kaugnay ng kalusugang reproduktibo sa bansa. Inihayag at nagkabisa ang kautusan noong 15 Nobyembre 2006.

Nakasaad sa panimulang bahagi ng kautusan na kinikilala ng pamahalaan ang mahalagang bahaging ginagampanan ng kalalakihan sa mga gawaing naglalayong isulong ang kalusugan ng kababaihan. May mahahalagang implikasyon sa kalusugang reproduktibo ang pag-uugali ng kalalakihan gayundin ang pananaw nila sa kanilang papel kaugnay ng sekswalidad at reproduksyon. Kabilang dito ang mga aspeto ng kalusugang reproduktibo tulad ng paggamit ng mga kontraseptibo, pagbaling sa aborsyon, pagpigil sa pagkalat ng mga sakit na nakukuha sa paraang sekswal, at kalusugan ng mga ina at sanggol/bata. Bagaman isinusulong ng ilang programa ang pakikibahagi ng kalalakihan sa mga programa kaugnay ng pagpaplano ng pamilya, pagpigil sa pagkalat ng mga sakit na nakukuha sa paraang sekswal at pagpigil sa domestic violence, nanatiling paimbabaw lamang ang kanilang pakikibahagi sa pangkalahatang programa kaugnay ng kalusugang reproduktibo.

Bilang tugon sa mga nabanggit na konsiderasyon, sa pamamagitan ng Kautusang Administratibo Blg. 2006-0035 ay binuo ng pamahalaan ang isang pambansang patakaran at estratehikong balangkas para sa komprehensibo at sistematikong pagsasangkot sa kalalakihan sa mga hakbang kaugnay ng kalusugang reproduktibo. Kabilang sa mga layunin ng kautusan ang:

  • pagbibigay-diin sa kahalagahan ng aktibong pakikibahagi ng kalalakihan sa lahat ng aspeto ng kalusugang reproduktibo bilang paraan ng pagtatamo sa pagbibigay-kapangyarihan sa kababaihan (women's empowerment) at pagkakapantay ng mga kasarian (gender equality); at
  • pagtatakda sa direksyong tatahakin ng mga tanggapan ng Departamento ng Kalusugan, mga lokal na pamahalaan at iba pang pangkat kaugnay ng pagbibigay-prayoridad sa mga gawaing magsasangkot sa kalalakihan sa larangan ng kalusugang reproduktibo.

Ayon sa katuusan, sasakupin ng programa ang lahat ng bahagi ng kalusugang reproduktibo, ngunit unang bibigyang-pansin ang ilang piling bahagi na may higit na malaking epekto sa kalusugang reproduktibo. Ito ang nutrisyon ng mga ina at bata/sanggol; kalusugang reproduktibo ng kabataan; pagpaplano ng pamilya; pagpigil at paggamot sa mga sakit na nakukuha sa pamamaraang sekswal; pagpigil at pamamahala sa aborsyon at sa mga komplikasyon nito; karahasan laban sa kababaihan at mga bata; at edukasyon at pagbibigay ng payo tungkol sa sekswalidad at kalusugang sekswal.

Tinukoy ng kautusan ang sumusunod na mga sangkap ng programa:

  • Pagtataguyod sa Kalusugan – kabilang dito ang mga gawaing magbibigay-linaw sa epekto ng mga umiiral na konsepto tungkol sa pagkalalaki, pag-uugnayan ng mga kasarian (gender relations), at mga gawaing sekswal at reproduktibo sa kalusugan ng mga lalaki, babae at bata.
  • Pagpapaunlad at Pamamahala sa Yamang-tao – pagtutuunang-pansin nito ang pagpapaibayo sa kakayahan ng mga taong sangkot sa programa na gampanan ang kanilang mga tungkulin.
  • Pagtatatag ng mga Network at Linkage – itatatag nito ang sistema ng pagtutulungan at sama-samang pagkilos ng iba't ibang pangkat na sangkot sa programa sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga kasunduan at pagkuha ng garantiya sa kanilang kahandaang makibahagi sa mga gawain kaugnay ng pagpapataas ng kamalayan, pananaliksik, pagpapalitan ng impormasyon, at iba pa.
  • Makatwirang Health Financing Package – katulong ang Philippine Health Insurance Corporation, babalangkasin nito ang mga bungkos ng benepisyo para sa mga paglilingkod kaugnay ng kalusugang reproduktibo ng kalalakihan.
  • Pananaliksik at Pagpapaunlad – itatatag nito ang isang plano para sa pananaliksik upang makalikom ng kaalaman at higit na higit na maunawaan ang mga bagay kaugnay ng pakikibahagi ng kalalakihan sa kalusugang reproduktibo at tungkol sa iba pang salik na nakaaapekto sa kalusugang reproduktibo.
  • Paghahatid-paglilingkod – itatatag nito ang isang komprehensibo at pinag-isang bungkos ng paglilingkod sa lahat ng antas ng sistema ng paghahatid ng paglilingkod pangkalusugan sa bansa.
  • Pagsubaybay at Pagtataya – tutukuyin nito ang mga pangunahing panukat para sa pagtataya sa mga epekto ng programa at gagamitin ang resulta ng pagtataya sa pagsasagawa ng kaukulang aksyon sa mga umiiral na patakaran, gabay at estratehiya.

Tinukoy ng kautusan ang mga pangkalahatang gabay, estratehikong balangkas, prinsipyong magsisilbing gabay sa pagpapatupad, pamamaraan ng pagpapatupad, at iba pang bagay kaugnay ng programa.

Panlabas na Kawing

Sanggunian

Pagkilala

25px Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.