Kabataang Pilipino

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Tungkulin ng bawat Pilipino na makapag-ambag para sa ikauunlad ng Pilipinas. Tungkulin din ito ng kabataang Pilipino. Ang kabataan ay may mahalagang gampanin sa pagbuo ng isang nasyon.

Ayon sa United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), ang salitang kabataan ay ang “pagbabagong-kalagayan mula sa isang musmos tungo sa hustong gulang at pagkakaroon ng kamuwangan sa kalagayan ng bawat isa bilang kasapi ng isang komunidad.” Ito ay isang yugto sa buhay ng tao kung saan siya ay higit na nakapag-iisip, malaya, at may muwang sa kaniyang tungkulin bilang isang kasapi ng komunidad.

Maaari ding tumukoy ang kabataan sa mga taong nasa pagitan ng mga edad na pagtatapos sa pagaaral at ang edad na hinahanap nila ang unang trabaho. Bilang karagdagan, itinuturing na kabataan ang mga taong nasa pagitan ng gulang na 15 at 30, ayon na rin sa binigay na depinisyon ng Republic Act (RA) No. 8044.

Pagtataguyod sa Kabataan

Kinilala ng RA No. 8044 o ng Youth in Nation-building Act ang mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng bansa at ang tungkulin ng estado sa pagtataguyod sa kabataan upang ganap na maisagawa ang kanilang tungkulin. Ang paghubog sa bansa ay nangangahulugan na pagkaisahin ang mga tao sa isang bansa nang sa gayon ay patuloy ito sa pag-unlad. Mararamdaman ng mga mamamayan ang pagkakaisa kung sila ay may iisang mga interes, mga mithiin, at mga kagustuhan.

Upang mahikayat ang kabataan na tumulong sa pagbuo ng bansa, ang estado ay kailangang maisagawa ang sumusunod, ayon sa RA No. 8044:

  • Itaguyod at pangalagaan ang pisikal, moral, espiritwal, intelektuwal, at sosyal na pagkatao ng kabataan;
  • Ituro sa kanila ang mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng pagiging makabayan;
  • Hikayatin silang makisali sa mga gawaing mangangalaga at lilinang sa kanilang komunidad at kapaligiran; at
  • Isali sila sa mga gawain kung saan magagamit nila ang kanilang talino at talento sa pagtulong sa kapuwa.

Kabahagi sa Pagbuo ng Bansa

Ang kabataang Pilipino ay malaking bahagi ng populasyon sa bansa. Bilang pinuno sa susunod na henerasyon, hindi lamang bagong kaisipan at kasiglahan ang maaari nilang maiambag kundi ang matiyak ding mapananatili ang mga pagsisikap sa pagbuo ng bansa.mNarito ang ilan sa mga hakbang upang makatulong ang kabataaan sa paghubog ng isang bansa:

  • Paalalahanan ang mga pinuno ukol sa mga isyu o suliraning nakaaapekto sa kabataan at magbigay ng mga suhestiyon upang masolusyunan ang mga ito;
  • Magpasimula at makiisa sa mga proyekto at programa sa komunidad; at
  • Magpahayag ng opinyon at katayuan sa mga paniniwala sa mga pambansang usapin.

Mga Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.