Iglesia ni Kristo

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Iglesia ni Kristo (INC); ang salin ng Church of Christ sa Filipino) ay isang non-trinitarian, independyenteng relihiyong samahan sa Pilipinas na sinimulan ni Hesukristo at ng sugo sa pagkatao ni Felix Manalo na muli itong itinatag noong ika-27 ng Hulyo taong 1914. Naniniwala siyang siya ang huling mensahero ng Diyos at ang simbahan na kaniyang binuo ay ang tunay na simbahan ni Kristo.

Sa Efeso 5:27, ang Iglesia ni Kristo ay inilalarawan na isang “nagliliwanag na simbahan, walang mantsa o lukot o bahid ng dumi kung hindi banal at walang kasalanan.” Sa gayon, hinuhubog ng INC ang mga miyembro nito patungo sa perpektong pagkakakisa sa pananampalataya, na sila ay magiging deboto sa buhay na may kabanalan at paglilingkod base sa totoong katuruan ng Kristiyanismo.

Kasaysayan

Ang Iglesia ni Kristo ay unang itinuro ni Manalo sa Maynila. Ang unang lokal na kongregasyon ay itinatag sa Punta, Sta. Ana. Ang Iglesia ay naitala sa gobyerno ng Pilipinas noong ika-27 ng Hulyo, taong 1914. Matapos ang isang taon, sinimulan ng kapatid Felix Manalo, ang unang ehekutibong ministro ng Iglesia, ang pagsasanay ng mga ministro na makakatulong niya sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Pagdating ng 1918, ang mga ministro at mga boluntaryong tagapagturo ay ipinadadala na sa mga probinsiya sa kalakhang Maynila.

Matapos ang 10 taon, ang unang ecclesiastical na distrito ay binuo sa Pampanga. Noong 1939, ang Iglesia ay lumawak na hanggang Ilocos Norte sa Hilagang Luzon hanggang Cebu sa Visayas kasama ng karagdagang 14 na distrito. Noong 1946, isang distrito ang naitatag sa Cotabato.

Ang kapatid na Eraño Manalo ay naging punong administrador ng Iglesia noong Abril 1963 at ang Iglesia ay nakapagtatag ng mga distrito sa higit sa kalahati ng lahat ng probinsiya sa Pilipinas.

Sa ibang bayan

Pinangunahan ni Kapatid Eraño Manalo ang kauna-unahang pagsamba ng Iglesia sa labas ng bansa noong ika-27 ng Abril 1968. Ginanap ito sa Ewa Beach, Honolulu, Hawaii. Ang nasabing pagtitipon ay siyang naghudyat ng pagtatag sa Honolulu Congregation. Iyon ang kauna-unahang misyon ng Iglesia sa ibang bansa.

Nang sumunod na buwan, sa Manalo ay nasa California para itatag ang San Francisco Congregation at siya ang nanguna sa pagpapasinaya ng unang pagsamba rito.

Sa Amerika

Noong 1971 unang dumating ang INC sa Canada. Noong Hunyo ng taong 1987, ang pangunahing opisina sa US (USMO) ay itinatag sa Daly City, California para makatulong sa Central Administration sa pamamahala ng labing isang distrito ng Iglesia sa kanluran. Noong 1990, ang unang lokal na kongregasyon sa Latin Amerika ay itinatag sa Guantanamo Bay, Cuba. Pagkaraan ng isang taon, narating ng Iglesia ang Mexico at Aruba. Mula taong 2000, marami pang mga kongregasyon ang umusbong sa gitna at Timog Amerika.

Europa

Noong 1972, ang unang lokal na kongregasyon ay naitatag sa Europa. Sa kalagitnan ng 70s, ang Iglesia ay dumating sa Alemanya at Switzerland. Sa katapusan ng 1980s, naabot na nito ang Scandinavia at ang mga karatig na bansa.

Mediterrania

Noong ika-27 ng Hulyo 1994, ang kongregasyon sa Roma at Italya ay naitatag, at ang sa Athens at Greece ay noong Mayo 1997. Dalawang dekada na ang nakararaan nang ang prayer groups ng mga nasabing kongregasyon ay nasimulan. Ang unang narating ng misyon ay ang Espanya noong 1979.

Aprika

Noong Oktubre 1978, ang unang misyon sa hilagang Aprika ay nagsimula sa Nigeria. Matapos ang isang buwan, ang King William’s Town Congregation ay naitatag.

Asia, Australia, at Oceania

Noong 1969, isang kongregasyon ang itinatag sa Guam. Ilang mga kongregasyon na rin ang nasimulan sa Australia noon pang kalagitnaan ng 1970s. Noong 1870s unang narating ng Iglesia ang Tsina sa pamamagitan ng Hongkong at Japan sa pamamagitan naman ng Tokyo.

Nabuksan na rin ang mga misyon sa Kazakhstan at Isla ng Sakhalin sa Russia.

Sa Timog Silangang Asya, ang unang kongregasyon sa Thailand ay naitatag noong 1976. May mga misyong sinimulan sa Brunei simula pa noong 1970. Mayroon ding mga kongregasyon sa Vietnam, Indonesia, Singapore at Malaysia.

Core values

Ang Banal na Kasulatan ang natatanging basehan ng mga gawain at pananampalataya ng Iglesia ni Kristo. Ang ilan sa kanilang mga espiritwal na katuruan ay ang mga sumusunod:

 • Lubos na pagiging isa ng Diyos at Ama. Ang Ama, ang may likha, ang nag-iisang tunay na Diyos (Juan 17:1,3; I Corinto 8:6)
 • Hesukristo, ang Anak ng Diyos: Si Hesukristo ay Anak ng Diyos. Ginawa siyang Panginoon at Tagapagligtas. Siya ang tanging Tagapamagitan ng tao patungo sa Diyos. Siya ay Banal at espesyal na tao ngunit hindi Diyos. (Mat. 3:17; Gawa 2:36; 5:31; I Tim. 2:5; Juan 10:36; 8:40; Gawa 2:22, Bersyong madaling basahin).
 • Ang Iglesia ni Kristo: Ang Iglesia ni Kristo ay ang nag-iisang itinatag ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito ang Iglesia kung saan ibinigay niya ang Kaniyang buhay at ito rin ang Iglesiang Kaniyang ililigtas sa araw ng paghuhukom. (Mat. 16:18; Gawa 20-28; Lamsa Translation; Efe. 5:23, 25).
 • Araw ng Paghuhukom: Nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan huhusgahan Niya ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang araw ng muling pagbabalik ni Kristo na siya ring katapusan ng mundo. (Gawa17:31; Judas 1:14-15; II Ped. 3:7, 10).
 • Bautismo: Ginagawa ng INC ang pagbabautismo nang naaayon sa Biblia, na inilulubog sa tubig. Ang bautismo ay kailangan bago maging disipulo ni Kristo, mapatawad sa mga kasalanan, at magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. (Gawa 8:38; Juan 3:23; Rom. 6:3-5; Mat. 28:19; Gawa 2:38; Mar. 16:15-16)
 • Muling pagkabuhay: Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay patunay na ang patay ay babangon. Yaong mga na kay Kristo ang siyang unang babangon upang makasama Siya nang magpakailanman sa Banal na Lungsod. Yaong mga wala kay Kristo ay babangon makaraan ang isang libong taon para ihagis sa lawa ng apoy. (I Cor. 15:12-13; I Tess. 4:16-17; Pahayag 20:5-10; 21:1-4).

Ang Iglesiang Nagbabahagi

Layunin ng INC na maibahagi ang Mabuting Balita na nasusulat sa Biblia sa maraming tao hangga’t maaari upang maisakatuparan ang utos ni Kristo na nasasaad sa Marcos 16:15-16 “Sinabi niya sa kanila: Humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. 16 Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas…”

 • Pagkakaisa: Ang Iglesia ni Kristo ay iisa sa pananampalataya at gawain. Ito ay nananatiling buo sa pamamagitan ng pagkakaroon centralized form ng administrasyon na sumisigurong ang lahat ng mga kasapi at kongregasyon ay istriktong sumusunod sa parehong katuruan sa Biblia at alituntunin ng Iglesia.
 • Moralidad at Kabanalan: Pinagsisikapan ng INC na mapanatili ang mataas na moralidad at ang mga katuruan ng Biblia ay ipinalalagay na pamamaraan ng pamumuhay. Isinusulong ang malinis na pamumuhay sa mga miyembro sa pamamagitan ng pagtuturo, pagpapa-alala at kung kinakailangan, pagwawasto o paggamit ng disiplina.
 • Pagsunod sa Batas at Disiplina: Pinahahalagahan ng INC ang pagsunod sa batas at disiplina, at sumusunod sa mga katuruan ng mga apostol na magpasakop sa gobyerno ng tao at mamuhay ayon sa batas. (Tito 3:1; I Ped. 2:13). Higit sa lahat, ang lahat ng kasapi ay sumusunod sa batas ng Diyos para sa mga Kristiyano tulad ng nasusulat sa Biblia.
 • Kapayapaan at kaayusan: Tumutulong ang INC na mapanatili angkapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kasapi nito na igalang at sundin ang mga alituntunin at regulasyon na sumasakop dito. Ang mga miyembro ay pinapayuhang huwag sumapi sa mga unyon o mga samahan na pinipiling sumali sa gulo o gumawi ng extra legal na mga paraan para maisulong ang kanilang layunin.
 • Kapatiran at Pagkakapantay-pantay ng mga miyembro: Isinusulong ng INC ang pagmamahal sa isa't isa bilang magkakapatid. Ang lahat ng kasapi ay itinuturing na pantay-pantay sa paningin ng Diyos (Gal. 3:26, 28). Ang diskriminasyon sa kasarian, lahi, antas ng pamumuhay, edukasyon, at lipunan ay lubhang di inaayunan.
 • Kasagraduhan ng Kasal: Ang kasal ay itinuturing na sagrado at hindi dapat labagin sapagkat ang Diyos mismo ang nagtatag nito. Hindi Niya pinapayagan ang paghihiwalay ng mag-asawa na Kaniyang pinagsama (Mat. 19: 4-6). Ang Iglesia ni Kristo ay hindi sumasang-ayon sa diborsyo, annulment, o legal na paghihiwalay bilang solusyon sa problema ng mag-asawa, gayun din ang di nila pagsang-ayon sa pagsasama nang hindi kasal, pati na rin ang pagkakasal ng parehong kasarian.
 • Katatagan ng Pamilya: Naniniwala ang INC sa kahalagahan ng pamilya bilang basic unit ng samahan nito at ng lipunan sa pangkalahatan sapagkat ang katatagan ng bawat pamilya ay nakatutulong sa katatagan ng buong Iglesia. Sa tahanan nagsisimula ang edukasyon patungkol sa Espiritwal kaya ang pagiging Kristianong magulang at ang tamang pagmamahal sa mga anak ay itinuturo at pinagtitibay sa lahat ng pagkakataon.
 • Paghihiwalay ng Iglesia at Estado: Itinataguyod ng INC ang demokratikong ideya ng paghihiwalay ng simbahan at estado. Isinulong nito sa mapayapa at legal na paraan ang karapatan at kalayaan ng mga kasapi at kongregasyon nito na makasamba at magawa ang iba pang mga gawaing pangrelihiyon na pinahihintulutan at pinangangalagaan ng batas ng bayan.

Mga gawaing misyon

Ang mga kasapi ng kongregasyon ay may iba’t-ibang paraan ng pag-anyaya sa mga tao. Inaanyayahan nila ang mga tao sa kanilang pag-aaral ng Biblia, sa pagsamba, pananalangin, misyon at sa pamamagitan ng media, paglalathala, radio at telebisyon upang mapalaganap ang mensahe ng simbahan sa mas nakakararami.

Ang Pananambahan

Ang taimtim na pagtitipon ng mga mananampalataya ay ginaganap tuwing Huwebes at Linggo ng bawat lokal na kongregasyon sa loob ng bahay sambahan. Umaawit ng mga awiting imno, nananalangin, at nag-aaral ng salita ng Diyos para sa pang-araw-araw na pamumuhay ang mga miyembro.

Pananalangin

Para sa espiritwal na ikabubuti ng mga miyembro, ginaganap ang pagtitipon sa pananalangin lingo-linggo ng bawat grupo ng magkakalapit na miyembro. Nakatutulong ito para sa higit pang pagtuturo sa pananampalataya at upang maiparating ang mga anunsyo at takdang gawain ng Iglesia. Ang mga opisyal ng Iglesia ay regular na bumibisita sa mga kapatiran para ipanalangin at bigyan ng espiritwal na pagpapayo.

Ang pamilyang Kristiyanong samahan ng Iglesia ni Cristo ay gumagawa ng mga proyekto para sa ikalalakas ng pamilya, para gabayan ang mga miyembrong binata at dalaga sa tamang pamumuhay at pag-uugali, at para tulungan ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral.

Samahan ng Pamilyang Kristiyano

 • Buklod (bond): Samahan ng mga miyembrong may asawa
 • KADIWA (“Youth with a Noble Intent”): Para sa mga walang asawa na ang gulang ay 18 pataas
 • Binhi (seed): Para sa mga miyembrong may gulang na 13-17

Paglalathala

Ang samahan ay naglilimbag ng dalawang magasin, ang Pasugo at God’s Message. Ang nasabing mga lathala ay parehong may salin sa Ingles at Filipino at inilalathala dalawang ulit sa isang buwan. Ang Pasugo ay mayroong mga artikulong pangrelihiyon at mga balita ukol sa Iglesia.

Broadkasting

Sa Pilipinas, ang mga programa sa radyo at telebisyon ay itinatanghal sa DZEC-AM Am radio, na may pagtatalakayan patungkol sa mga katuruan ng Biblia. Isinasa-himpapawid ang mga ito sa halos 60 iba pang istasyon sa radyo sa buong Piipinas at ilan pa sa US at Australia; ang Net 25 na istasyon sa telebisyon (na pinatatakbo ng Eagle Broadcasting Corporation, ang broadcast division ng Iglesia ni Cristo); at GEM TV (ang sister station sa NET 25, pag-aari rin ng INC at brodkas sa cable); at iba pang pangunahing mga istasyon sa cable sa Pilipinas at ilang channel sa US direct TV ch 2068, ay nagpapalabas ng mga pangrelihiyong programa ng Iglesia na tumatalakay sa mga katuruan sa Biblia. Ang www.incmedia.org ay mayroong live streaming at video on demand ng INC Programming. Ang The Message ay sumasahimpapawid sa North America, Canada at ilang bahagi ng Europa. Ito ay 30 minutong programa na pinangungunahan ng panel ng INC. Sa buong mundo, ang INC ay may isang oras na palabas sa The Filipino Channel (TFC), ang INC Chronicles.

Sentral na opisina

Ang pangunahing administrasyon ng INC ay nasa Iglesia ni Kristo Central Office na matatagpuan sa Commonwealth Avenue, New Era, Quezon City, Philippines. Ang opisina nito ay may anim na palapag na gusali na mayroong 7,000 kapasidad na upuan na Central Temple, tabernakulo at isang multi-purpose hall; Central pavilion na may kakayahang tumipon ng 30,000 katao; isang kolehiyo ng Evangelical Ministry; ang New Era General Hospital; at ang New Era University. Mayroon ding lugar na pwedeng tirhan ng pamilya ng Executive Minister, Eraño G. Manalo, at isa pa para naman sa pamilya ni Eduardo V. Manalo, ang Deputy Executive Minister.

Impluwensya sa pulitika

Ang INC ay kilala sa pagiging maimpluwensya sa pulitika. Nagsimula ito noong humingi ng payo ang dating Pangulong Manuel L. Quezon kay Felix Manalo. Ang ilan pa sa mga pulitikong sinuportahan nila ay sina Ferdinand E. Marcos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Ang samahan ay kilala sa bloc voting tuwing eleksyon at sila ang may pinakamalaking convertion turn-out. Ayon sa pagsisiyasat na ginawa ng ABS CBN, 68 hanggang 84 na porsyento ng mga miyembro ay iboboto ang kandidatong ini-endorso ng mga namumuno. Ito ay dahil sa kanilang doktrina ukol sa pagkakaisa.

Gayun pa man, hindi lahat ng kandidato sa Pilipinas ay yumayakap sa suportang galing sa INC. Ang ama ni Macapagal Arroyo na si Diosdado Macapagal ay tumanggi sa suporta ng INC noong siya ay tumakbo bilang Pangalawang Pangulo noong 1957, at noong re-election para sa pagkapangulo noong 1965 – kung saan natalo siya kay Marcos.

Mga kongregasyon

60 lokal na kongregasyon na magkakaugnay sa buong mundo, 14 na bansa ang kinakatawan, 13 time zones

 • Waipahu, HI
 • Seattle, WA
 • Burlingame, CA
 • Anaheim, CA
 • San Jose, CA
 • San Francisco, CA
 • Fremont, CA
 • Sacramento, CA
 • Los Angeles, CA
 • Mountain View, CA
 • Las Vegas, CA
 • Burnaby, Canada
 • Winnipeg, Canada
 • Chicago, IL
 • Bloomingdale, IL
 • Humble, TX
 • Dallas, TX
 • Omaha, NE
 • Pensacola, FL
 • High Point, NC
 • Elizabeth, NJ
 • Temple Hills, MD
 • Forest Hills, NY
 • Washington, DC
 • Philadelphia, PA
 • Virginia Beach, VA
 • Scarborough, Canada
 • Toronto, Canada
 • Miami, FL
 • Jacksonville, FL
 • Orlando, FL
 • Atlanta, GA
 • Heathrow, London
 • Rome, Italy
 • Frankfurt, Germany
 • Milan, Italy
 • Barcelona, Spain
 • Madrid, Spain
 • King William's Town, South Africa
 • Athens, Greece
 • Kowloon, Hongkong, China
 • Hongkong West, China
 • Templo Central, Quezon City (QC)
 • Commonwealth, QC
 • Tondo, Metro Manila West
 • North Diversion, Metro Manila North
 • Legazpi, Albay
 • Baguio City, Benguet
 • Bacolod City, Negros Occidental
 • Cebu City, Cebu
 • Puerto Princesa City, Palawan
 • Davao City, Davao
 • Zamboanga City, Zamboanga
 • Yokohama, Japan
 • Hamamatsu, Japan
 • Saitama, Japan
 • Harmon, Guam
 • Western Sydney, Australia
 • Sydney, Australia
 • Auckland, New Zealand

Mga Awards at pagkilala

 • Pagkilala sa kontribusyon nito sa pagpapalaganap ng pambansang wika, Surian ng Wikang Pambansa, 17 Agosto 1979
 • Binigyan ng Award bilang isa sa mga Drug Free communities sa Baguio City noong 1996, mula sa Baguio Anti-Drug Abuse Council (BADAC), 28 ng Hunyo 1997
 • Award sa ecclesiastical na distrito sa La Union para sa pakikiisa sa mga programa ng kaunlaran para sa komunidad; Northern Luzon Press-Radio Association (NORLUPRA), 4 Oktubre 1997
 • Governor's Award sa Iglesia sa La Union for para sa pagsuporta nito sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mga civic- oriented na gawain nito, 2 Marso 1998
 • Pagpuri para sa mga serbisyong nagagawa nito sa komunidad, mula Mr. Pete McHugh, county supervisor ng Santa Clara, California, USA, 27 Hunyo 1998
 • Plaque of appreciation bilang pagkilala sa mga proyekto nitong socio-civic na iginawad sa Iglesia sa Quezon West Ecclesiastical na distrito, Kagawaran ng kalusugan, 26 Hulyo 1999
 • Award para sa ecclesiastical na distrito ng Nueva Vizcaya para sa pagsisikap nito na maisulong ang blood donation program, Philippine National Red Cross, 26 Hulyo 1999
 • Pagpuri sa Iglesia sa California para sa pagtulong nito na maiangat ang komunidad at nabigyan din ng award para sa pagsisikap ng lokal na kongregasyon sa Long Beach sa paglunsad ng mga proyektong civic-oriented, Carson City Council, 21 Setyembre 1999
 • Award bilang pagkilala sa kontribusyon nito sa Hong Kong society, Hong Kong Red Cross, 2 Mayo 2000
 • Best Blooming Public Building at ang London in Bloom Certificate of Excellence na ibinigay sa lokal na kongregasyon sa Battersea para sa mahalagang pagsama nito sa promosyon ng mas luntian at malinis na lungsod ng London, 17 Oktubre 2006
 • Unang Gantimpala sa lokal na kongregasyon ng Forest Hills para sa kahusayan ng disenyo ng bahay sambahan nito, New York Chamber of Commerce Borough Queens, 2004
 • Masonry Design Award sa lokal na kongregasyon ng Burnaby, B.C.,Canada, para parangalan ang bahay sambahan nito para sa katangi-tanging nitong pagkagawa sa British Columbia province, Masonry Institute of British Columbia (MIBC), 22 Oktubre 2008
 • Guinness World Records
  • Pinakamaraming dental heath check (4,128 katao); pinakamaraming pagkuha ng blood pressure sa loob ng 8 oras (8,026 katao); pinakamaraming pagkuha ng glucose level tests sa loob ng 8 oras (5,217 katao), 7 Hulyo 2012
  • Pinakamalaking charity event sa pamamagitan ng paglalakad sa isang lugar para sa mga biktima ng super typhoon Haiyan (Yolanda), ang INC Worldwide Walk sa Roxas Boulevard, Maynila, 15 Pebrero 2014
  • Pinakamalaking charity event sa pamamgitan ng paglalakad sa loob ng 24 oras sa iba’t ibang lugar para sa mga biktima ng Super Typhoon (Yolanda), INC Worldwide Walk, at sa iba't ibang lugar sa buong mundo, 16 Pebrero 2014
  • Pinakamaraming relief packages na ipinamahagi sa loob ng 8 oras sa isang lugar sa Barangay Maligaya, Palayan City, Nueva Ecija, 22 Pebrero 2014
 • Paglalabas ng commemorative stamp na may litrato ni Kapatid Felix Manalo bilang pagkilala sa mga mahahalagang kontribusyon ng Iglesias a mundo, Philippine Postal Office, 10 Mayo 2014

Kritisismo

Ang Iglesia ni Kristo ay sumailalim sa matinding kritisismo ng mga grupo ng apolohetika at iba pang mga relihiyon, unang-una ay dahil sa mga doktrinang hindi pinagkakasunduan patungkol sa interpretasyon ng Bibliya. Sila din ay pinupuna ng mga ahensya ng media dahil sa kanilang impluwensya sa pulitika.

Dapat na tandaan na karamihan sa samahang pangrelihiyon sa Pilipinas ay may partisipasyon sa pulitika sa iba’t-ibang antas. Ang totoo nga niyan, karamihan sa mga pampublikong ganapan, maging iyong mga isponsor ng gobyerno, ay sinisimulan sa misa ng katoliko.

Ang INC ay bumoboto ng may pagkakaisa habang ang simabahang Katoliko naman ay gumagamit ng mga pampublikong protesta para mapatalsik ang isang pulitiko mula sa pwesto. Ang partisipasyon ng INC ay maaaring reaksyon sa pwersahang impluwensya ng Simbahang Katoliko sa gobyerno na lagi namang may papel sa political arena sa Pilipinas.

Sanggunian

Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.