Asia United Bank

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search

Ang Asia United Bank (AUB) ay isang kompanya ng bangko na nakikita sa kondominyum ng Parc Royale, Abenida Doña Julia Vargas, Ortigas Center, Pasig.[1]

Sanggunian

  1. "AUB Official Website" January 15, 2008, sa Wayback Machine.

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Asia United Bank. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.