Allah

From Wikfilipino
Jump to navigation Jump to search
Pangalan ni Allah (Kuha ni "Victorian Muslimah" mula sa Flickr.com. Reserbado ang ilang karapatan.)


Ang salitang Allah ay nangangahulugang “ang Nilalang na taglay ang lahat ng katangian ng pagiging ganap,” nilalang na perpekto sa lahat ng paraan sa Kanyang kaalaman, kapangyarihan at iba pa. Taglay din Niya ang pinakadakila at pinakamabuting katangian na hindi mapapantayan ninuman.


Pinagmulan

Nagmula ang Allah sa salitang elah ng Arabiko na nangangahulugang “isang Diyos” o anumang sinasamba. Rabbul-Alamin naman na may ibig sabihin na “Panginoon ng lahat ng daigdig” ang pangalan ng Allah.

Jâmid naman ang teknikal na balarila ng salitang Allah na walang ibang salitang pinanggalingan. Salungat sa maraming paniniwala, hindi ito nagmula sa pinagsamang al-ilâh kundi ibang iisang salita. Hindi nakahiwalay ang Al sa sa salitang Allah na katumbas ng “ang,” bagkus kakabit ng buong salita.


Katangian

Dakilang ngalan ang Allah na siyang nabuhay bago pa ang lahat, at may kakayahang mabuhay na Sumasakanya ang lahat ng katangiang mabuti, Siyang malaya sa kahinaan at pagkasira at pagkakasakit, nag-iisang dapat na sambahin, walang kaparis o kasama at pinagmumulan ng lahat ng Pag-ibig at Biyaya. Hindi gaya ng salitang “diyos” sa Arabiko, hindi ginagamit ang salitang Allah sa anumang bagay o nilalang.


Paniniwala

Islam

Nasusulat sa Koran ang pagkilala kay Allah bilang Tagapaglikha, Siyang Tangi at Nag-iisang Diyos:

“Siya ang Allah, wala ng iba pang diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang Lubos na nakaaalam sa lahat ng mga nakatago at nakalantad, ang Mahabagin, ang Maawain. Siya ang Allah, wala ng iba pang diyos maliban sa Kanya, Ang Nag-iisangHari, Ang (Ganap) na Banal, ang Pinagmumulan ng Kapayapaan at Tanging Nag-iisang Ganap (malaya sa anumang kakulangan o kapintasan) ang Tagapagbantay ng Pananampalataya, angTagapagmasid sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Ang Dakila sa Kapangyarihan, ang Kagila-gilalas (at hindi mapaglalabanan), ang Kataas-taasan. Luwalhati sa Kanya (mataas Siya) Higit kaysa kaninumang iniaakibat (o iniuugnay) sa Kanya. Siya ang Allah, Ang Tagapaglikha. Ang Pinagmulan ng lahat ng bagay. AngTagapagbigay anyo (hubog at hugis). (Taglay Niya at) Sa Kanyaang pagmamay-ari ng Naggagandahang Pangalan (at Katangian). Ang lahat ng nasa mga kalangitan at kalupaan ay lumuluwalhati sa Kanya: At Siya ang Makapangyarihan (at Nakapangyayari), Ang Tigib ng Karunungan.” (Koran 59:22-24)


Kristiyanismo

May tatlong pangunahing relihiyon noon sa lungsod ng Medina na ngayo'y Saudi Arabia: Hudaismo, Kristiyanismo at mga pagano. Mayroong pinunong Hudyo na tinawag na “Abdallah Bin-Saba” na “AbdElohim Bin-Saba” o AbdElloi Bin-Saba” sa Arabiko. Ginamit ang “Abdallah” sa kadahilanang ginagamit ng mga Arabong Hudyo ang salitang “Allah” sa kanilang mga Banal na Kasulatan. Kung kaya't nababanggit ang salitang “Allah” sa Arabikong Talmud at Banal na Kasulatan ng mga Hudaismo.

Ginagamit din ng Bibliya ng Kristiyano sa Arabiko ang salitang “Allah” para sa Diyos. Sa mga nasa Gitnang Silangan, pinabibiniyagan ng mga Kristiyano rito ang kanilang mga anak sa pangalang “Abdallah.”


Hudaismo

Naniniwala ang mga Hudyo sa Iisang Diyos na Siyang Maylalang sa lahat. Tumawag at nanalig sa iisang Diyos ang lahat ng sugong propeta sa mga anak ng Israel, mula kay Abraham. Tinatawag na monoteismo ang paniniwalang ito na gaya sa paniniwalang si Allah ay Isa, ang Dakila, walang kaparis, Maylalang ng lahat na nabubuhay. Magkaganunpaman, ilang katangian sa Diyos na tinatawag sa Torah ang inihalintulad sa tao gaya ng pagkaramdam nito ng galit, hinanakit, inggit at pinarusahan ang mga taong gumawa ng masama sa lupa.


Sanggunian


Pagkilala

WikiFilipino logo 150.png Orihinal na nilalaman mula sa WikiFilipino sa bisa ng GNU Free Documentation License. Tingnan ang pagtanggi.