Revision history of "Zsa Zsa Padilla"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:47, 23 March 2021Vanunez talk contribs 7,103 bytes +7,103 Created page with "Si '''Zsa Zsa Padilla''', (ipinanganak na Esperanza Padilla noong Mayo 28, 1964), ay unang nakilala hindi bilang isang mang-aawit kundi isang artista. Anak siya ng dating repe..." Tag: Visual edit