Revision history of "Zamboanga del Sur"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:37, 24 March 2021Ldacles talk contribs 1,259 bytes +1,259 Created page with "Matatagpuan sa rehiyong Tangway ng Zamboanga sa Mindanao ang '''Zamboanga del Sur'''. Lungsod ng Pagadian ang kabesera nito. Nasa hilaga ng Zamboanga del Sur ang Zamboan..."