Wikfilipino:General disclaimer

From Wikfilipino
Revision as of 02:33, 30 December 2020 by Gmallorca (talk | contribs) (Created page with "Ang WikiFilipino ay isang online open-content encyclopedia, kung saan ang mga boluntaryong indibidwal at grupo ay nagtutulungan upang makabuo ng karaniwang magpagkukunan ng ka...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ang WikiFilipino ay isang online open-content encyclopedia, kung saan ang mga boluntaryong indibidwal at grupo ay nagtutulungan upang makabuo ng karaniwang magpagkukunan ng kaalaman ng tao.

Upang matiyak na tumpak at makabuluhang impormasyon lamang ang makikita rito, tanging ang in-house team ng WikiFilipino ang maaaring makapagsulat, makapag-upload, at makapag-edit ng mga artikulo.

Paalala lamang na walang anomang nalikhang kasunduan o kontrata sa pagitan mo at ng mga may-ari ng website na ito lalo pa at ang mga nilalaman nito ay libreng makikita o makukuha ng publiko. Bagama’t ikaw ay binibigyan ng limitadong karapatan upang kopyahin ang alinman sa website na ito, hindi ibig sabihin ay may pananagutan sa parte ng Vibal o ng sinoman sa kanilang mga miyembro o iba pang gumagamit nito.

Ang mga trademark, copyright, o iba pang katulad na karapatan sa mga artikulo ay pag-aarì ng kani-kanilang tagapagmay-ári. Ang paggamit ng mga ito ay hindi nangangahulugang maaari mo na itong gamitin maliban kung ito ay nasa ilalim ng fair use o non-commercial use, pananaliksik, o pribadong pag- aaral. Upang higit na maunawaan ang mga lisensiya o pahintulot, tingnan ang link na ito: https://creativecommons.org/licenses/.

Bagama’t ang WikiFilipino ay hindi humihimok at hindi maaaring maakusahan ng alinmang paglabag sa batas, ang database nito ay nakalagak sa server sa Pilipinas at pinananatili sang-ayon sa pangangalaga ng batas.

Upang makahingi ng legal na payo tungkol sa isang tiyak na bagay, mangyari lamang na dumulog sa isang propesyonal o lisensiyado sa larangang iyon.