Revision history of "Wikfilipino:General disclaimer"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:33, 30 December 2020Gmallorca talk contribs 1,589 bytes +1,589 Created page with "Ang WikiFilipino ay isang online open-content encyclopedia, kung saan ang mga boluntaryong indibidwal at grupo ay nagtutulungan upang makabuo ng karaniwang magpagkukunan ng ka..."