Revision history of "Vino Escarlata"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:22, 16 July 2021Gmallorca talk contribs 4,198 bytes +4,198 Created page with "Ang '''''Vino Escarlata''''' ay isang alak na gawa sa katas ng rosas (rose wine) at benepisyal sa katawan ng tao. Ito ay nilikha ni Propesor '''Fe Ganchero''', isang Ilonggang..."