Revision history of "Utilitarismo"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:52, 25 March 2021Aabenoja talk contribs 665 bytes +665 Created page with "Ang '''utilitarianism''' o '''utilitarismo''' (mula sa Espanyol) ay isang etikal na teorya sa etikang normatibo na nagsasaad na ang isang tamang aksiyon ay ang isa n..."