Template:Tampok na Video

From Wikfilipino
Revision as of 16:22, 30 June 2021 by Gmallorca (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Katipunan


Ang Katipunan ay ang pinaikling pangalan ng samahang Kataas-taasan Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Ito ay isang lihim na kapisanan ng mga Tagalog na pinag-iisa ng mga makabayang mithiin. Itinatag ito nina Andres Bonifacio, Deodato Arellano, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa, Jose Dizon, at iba pang kasama, na kasapi rin ng La Liga Filipina. Ang lihim na pagtitipon ay ginanap sa isang bahay sa Kalye Azcarraga (ngayo’y C.M. Recto), Maynila, noong 7 Hulyo 1892.

Nahahati sa tatlo ang adhikain ng Katipunan: politikal, moral, at sibiko. Kabilang sa mga pangunahing layunin ng samahan ay ang makamtan ng Pilipinas ang ganap na kalayaan sa kamay ng mga mananakop na Espanyol sa pamamagitan ng panghihimagsik. Iniatang din nila sa kanilang mga balikat ang pagtulong sa mahihirap at inaapi at turuan sila ukol sa kabutihang-asal, pagpapanatili ng wastong kalinisan at kalusugan, at moralidad.