Revision history of "Template:MakatwirangPagpapaliwanag/Moda"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:35, 15 March 2021Vvargas talk contribs 1,465 bytes +1,465 Created page with "<div style="padding: .5em"> Para sa ilan, ang moda o “fashion” ay para lamang sa mga nakaaangat sa lipunan. Ngunit, hindi pa rin mapagkakaila na kasama ito sa ating pang-a..."