Revision history of "Teleserye"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:25, 22 March 2021Mrmagcamit talk contribs 6,416 bytes +6,416 Created page with "Ang '''teleserye''', mula sa mga salitang “telebisyon” at “serye,” ay nagsimula sa Pilipinas bilang radio drama. Halimbawa nito ang unang pagsasahimpapawid sa radyo ng..." Tag: Visual edit