Revision history of "Sukob"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:27, 22 March 2021Mcajulis talk contribs 3,669 bytes +3,669 Created page with "Ang '''''Sukob''''' (2006), na mas kilala rin bilang ''The Wedding Curse'' sa ibang bansa, ay isang katatakutang pelikula na pinagbibidahan nina Kris Aquino at Claudine..."