Revision history of "Sipon"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 05:50, 25 March 2021Elilagan talk contribs 5,526 bytes +5,526 Created page with "'''Sipon''' ang impeksiyon na sanhi ng bakterya at siyang nagiging sanhi ng pag-ubo at pananakit ng lalamunan. Maaaring lagnatin o manakit ang kasu-kasuan na sinumang mah..."