Revision history of "Sikolohiya"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:47, 11 March 2021Ivibar talk contribs 6,391 bytes +6,391 Created page with "<!--Pangkalahatang-ideya ng disiplina:-->Ang '''sikolohiya''' ay ang agham ng isip at ugali. Kalakip sa sikolohiya ang pag-aaral ng kababalaghang may malay at walang malay, pa..." Tag: Visual edit