Shinto

From Wikfilipino
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Ang mga torii 鳥居—"may ibon"—ay simbolo ng Shinto—ang pintuang daan sa mundong espiritwal.

Ang Shinto o Shintō (神道) ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa Kami (神), o mga diyos. Ang ibang Kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu o ang henyo ng isang partikular na lugar, ngunit ang iba ay nagpapakita ng mas malaking bagay na natural at proseso: halimbawa, Amaterasu-ōmikami ang diyosa ng araw, o ang Bundok Fuji.

Ang Shinto ay isang sistemang may paniniwalang Animistiko. Ang salitang Shinto ay nagmula sa salitang Tsinong Shén Dào na ang kahulugan ay daan ng mga diyos: "神" (Shin) na ang kahulugan ay mga diyos at espiritu (kung babasahin ito nang mag-isa, ito ay binibigkas bilang "kami") at "道" (tō), na ang kahulugan ay isang paraang pilosopikal (tulad ng panulat ng mga Intsik na sa salitang Dào). Sa madaling salita, ang Shinto ay kadalasang sinasalalin bilang "Ang Paraan ng mga Diyos."

Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang katayuan ng Shinto bilang relihiyon ng estado ng Hapon ay nawala; ang mga kasanayan at pangaral, na minsang naging prominente noong kasagsagan ng digmaan, ay hindi na itinuturo at sinasanay sa ngayon, at ang iba naman ay makikita na lamang sa mga gawaing tulad ng o-mikuji (おみくじ, isang uri ng panghuhula) at sa Bagong Taon ng mga Hapones Template:Fact o kaya sa kasal.

Ang misogi (禊) ay ritwal ng puripikasyon sa tubig, sa pagbababad, sa paghuhugas, o sa pagdudutsa.

Ang ichirei shikon (一霊四魂) ang isang tema ng Shinto. Sa isang tao ay "isang espiritu at apat na kaluluwa." Bawat isa ng mga limang ito ay may sariling pungksiyon sa tao.

Sa kamatayan ng tao, may ilang posibleng destinasyon: sa malayong kabila ng karagatan na may buhay-bata, sa di kitang mundong astral, sa mundo-ilalim, o kaya sa kabundukan para magguwardiya ng buhay pang pamilya.

Sa Shinto, ang paniwala ay may posibilidad na ang tao ay maging kami. Marami ang kami at kung tawagin minsan ay kamigami. Kung minsan, ang tawag ng mga Hapones sa Diyos ay Kami-sama. Malimit din ang kami ay espiritu o anito, di lamang diyos, ang ibig sabihin.

Tingnan Din

Taoismo