Revision history of "Shake, Rattle & Roll"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:29, 22 March 2021Mcajulis talk contribs 11,631 bytes +11,631 Created page with "Ang serye ng Shake, Rattle & Roll ay isang serye ng horror ng antigong Pilipino na itinayo noong 1984. Karamihan sa mga pelikula sa franchise ay ginawa ng Regal Films. Ang lah..."