Sawa sa Lumang Simboryo

From Wikfilipino
Revision as of 11:49, 22 March 2021 by Mcajulis (talk | contribs) (Created page with "==Titulo== Ang Sawa sa Lumang Simboryo (1952) ==Kompanya ng Pelikula== Premiere Productions ==Petsa== Nobyembre 20, 1952 hanggang Nobyembre 30, 1952 ==Sinehan== Life...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Titulo

Ang Sawa sa Lumang Simboryo (1952)

Kompanya ng Pelikula

Premiere Productions

Petsa

Nobyembre 20, 1952 hanggang Nobyembre 30, 1952

Sinehan

Life Theater

Istorya

Amado Yasona

Direksyon

Gerardo de Leon

Mga Tauhan

Jose Padilla, Jr.

Anita Linda

Rita Gomez

Pancho Pelagio

Ding Tello

Pagkilala

Wikipedia.png Hinango sa Wikipedia ang nilalaman ng pahinang ito na nagmula sa Sawa sa Lumang Simboryo. Ang talaan ng mga may-akda ay makikita sa pahina-kasaysayan. Kahalintulad ng Wikipedia, binibigyang-pahintulot ng WikiFilipino ang muling paggamit at pakikinabang sa mga nilalaman nito sa ilalim ng GNU Free Documentation License. Basahin ang kumpletong pagtatanggi/pagtatatwa.