Revision history of "Samira Gutoc"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:54, 28 February 2022Mrmagcamit talk contribs 1,108 bytes +1,108 Created page with "Si '''Samira Ali Gutoc''' ay isang Pilipinong Muslim, lingkod-bayan, mamamahayag, environmentalist, at tagasulong ng karapatan ng kababaihan. Naging kasapi siya ng Regional Le..." Tag: Visual edit