Revision history of "Sakit sa puso"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:06, 26 March 2021Mjoson talk contribs 5,137 bytes +5,137 Created page with "Ang '''sakit sa puso''' (Ingles: ''heart disease'', ''cardiovascular disease''; katawagang medikal: ''cardiopathy'')<ref name=KPH/> ay isang pangkat ng katawagan para sa iba't..."