Revision history of "Rodante Marcoleta"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:05, 28 February 2022Mrmagcamit talk contribs 610 bytes +610 Created page with "Si Rodante Marcoleta ay isang lingkod-bayan sa Pilipinas na naglilingkod bilang kinatawan ng SAGIP Party-list mula noong 2016. Bago ito, nagsilbi rin siyang kinatawan ng Alaga..." Tag: Visual edit