Revision history of "Roberto Salido"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:05, 26 March 2021Aabenoja talk contribs 2,847 bytes +2,847 Created page with "Si '''Roberto S. Salido''' (1936 - ) ay isang Pilipinong imbentor na kilala sa kanyang imbensyon ng mga pataba sa halaman. Nakatanggap siya ''World Intellectual Proper..."