Revision history of "Rico Rival"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:00, 25 March 2021Daidlisan talk contribs 4,066 bytes +4,066 Created page with "Si '''Rico Rival''' ay isa sa mga nangungunang dibuhista ng komiks sa bansa. Sa napakamurang edad ay kinakitaan na siya nang pagkahilig sa pagguhit. Ito ang naging daan upang..." Tag: Visual edit