Revision history of "Realismo"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:35, 25 March 2021Aabenoja talk contribs 1,648 bytes +1,648 Created page with "Ang '''teorya ng realismo''' ay ang paniniwala na ang karamihan ng mga ''cognitive bias'' (kamalayang may kinikilingan) ay hindi pagkakamali, kundi lohikal na paaran ng..."