Revision history of "Rafael "Paeng" Nepomuceno"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 00:24, 23 December 2020Damarante talk contribs 3,937 bytes +3,937 Created page with "Si '''Rafael "Paeng" Nepomuceno''' ay Pilipinong bowler na nasa unang hanay ng pandaigdigang manlalaro, at maibibilang sa isa sa matatagumpay na atletang nag-ambag nang malaki..."