Revision history of "Pisyolohiya"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:18, 22 March 2021Aabenoja talk contribs 386 bytes +386 Created page with "Ang '''pisyolohiya''' (Ingles: ''physiology'') ay ang pag-aaral ng galaw at tungkulin ng bawat bahagi ng pangangatawan. Ito ay sangay ng biyolohiya (''biology''). Kadalasa..."