Revision history of "Perpektong Kompetisyon sa Pamilihan"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:12, 1 March 2021‎ Mrmagcamit talk contribs‎ 3,517 bytes +3,517‎ Created page with "Ang '''pamilihan''' ang isa sa mga pinakaabalang pook saanmang bahagi ng mundo. Ito ay pook kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao upang magbenta at bumili ng iba’t ibang pr..." Tag: Visual edit