Revision history of "Pedro Escuro"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:47, 26 March 2021Aabenoja talk contribs 1,505 bytes +1,505 Created page with "Si '''Pedro B. Escuro''' (1923 – ) ay kilala sa kanyang kontribusyon ukol sa ''Genes'' ng mga halaman at pagpapatubo nito (''Plant Breeding'') tulad ng palay. Siya a..."