Revision history of "Pedro Bukaneg"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:29, 12 March 2021Aabenoja talk contribs 2,740 bytes +2,740 Created page with "Si '''Pedro Bukaneg''' ay isang dakilang Pilipino na mula sa lupain ng mga Samtoy (bandang Ilocos). Itinuturing siyang unang edukadong Ilokano, orador, musikero, leksikogr..."