Revision history of "Pederalismo"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:34, 19 March 2021Aabenoja talk contribs 2,763 bytes +2,763 Created page with "Ang '''pederalismo''' ay ang pinaghalo o pinagtambal na pamaraan ng pamahalaan na pinagsasama ang pangkalahatang pamahalaan (ang sentral o 'pederal' na pamahalaan) sa mga..."