Revision history of "Pastillas"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:01, 12 March 2021Aabenoja talk contribs 1,105 bytes +1,105 Created page with "Ang '''pastilyas''', kilala rin bilang '''Pastillas de Leche''' o '''Pastiyema''' ay uri ng mga hinulmang kendi na karaniwang sinangkapan ng gatas na nagmula sa bayan ng [..."