Revision history of "Nestor Redondo"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:41, 25 March 2021Daidlisan talk contribs 4,203 bytes +4,203 Created page with "Si '''Nestor Redondo''' ay isa sa mga Pilipinong kinilala ang angking talento sa larangan ng pagguhit sa komiks. Pinarangalan siya ng Inkpot Award noong 1979, isang prestihiyo..." Tag: Visual edit