Revision history of "Mga Ibong Mandaragit"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:22, 16 March 2021Elilagan talk contribs 7,618 bytes +7,618 Created page with "Ang '''Mga Ibong Mandaragit''' (''Mga Ibong Mandaragit: Nobelang Pangsosyopolitika'') ay isang nobelang isinulat ng manunulat at aktibistang makalipunan na si Amado V. H..."