Revision history of "Meteorolohiya"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 03:56, 11 March 2021Ivibar talk contribs 1,684 bytes +1,684 Created page with "Ang '''meteorolohiya''' (mula sa Griyego μετέωρος, ''metéōros'', "mataas sa langit"; at -λογία, ''-logia'') ay ang pag aaral ng mga kaganapan sa mababang himpap..." Tag: Visual edit