Revision history of "Menny Martin"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:13, 25 March 2021Daidlisan talk contribs 856 bytes +856 Created page with "Nagsimulang gumuhit si '''Menny Eusebio Martin''' noong siya ay 13 na taon pa lamang. Noong 1950, nagsimula siyang magtrabaho sa ''Pilipino Komiks''. Ang kanyang kauna-unahang..." Tag: Visual edit