Revision history of "Masino Intaray"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:58, 28 April 2021Mrmagcamit talk contribs 1,141 bytes +1,141 Created page with "Si '''Masino Intaray''' ay isang katutubong Pilipino na kasapi ng tribung Pala’wan sa Makagwa Valley, Brookes Point, Palawan. Siya ay isinilang noong 10 Abril 1943. Siya ay..." Tag: Visual edit