Revision history of "Mark Herras"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:37, 22 March 2021Vanunez talk contribs 3,048 bytes +3,048 Created page with "Si '''Mark Angelo Santos Herras''' o mas kilala bilang '''Mark Herras''' (ipinanganak Disyembre 14, 1986 sa Lungsod ng Santa Rosa, Laguna, Pilipinas) ay isang Filipinong aktor..." Tag: Visual edit