Revision history of "Maria Ressa"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:23, 26 March 2021Ldacles talk contribs 31,097 bytes +31,097 Created page with "Si '''Maria A. Ressa''' (ipinanganak noong Oktubre 2, 1963) ay isang mamamahayag at may-akdang Pilipina-Amerikana, na pinakakilala bilang isa sa mga nagtatag ng Rappler bi..."