Revision history of "Manny Piñol"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:18, 28 February 2022Mrmagcamit talk contribs 1,496 bytes +1,496 Created page with "Si '''Emmanuel''' “'''Manny” Fantin Piñol''' ay isang Pilipinong lingkod-bayan, peryodista, manunulat, at tagasulong ng agrikultura at negosyong pang-agrikultura. Siya a..." Tag: Visual edit