Revision history of "Lino O. Brocka"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:21, 12 March 2021Mjoson talk contribs 9,806 bytes +9,806 Created page with "Si '''Catalino Ortiz Brocka''', na mas nakilala bilang '''Lino Brocka''', ay isa sa mga pinakamahusay na direktor sa Pilipinas na pinarangalan at kinilala, maging sa ibang..."