Revision history of "Kuwentong-bayan"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:24, 16 March 2021Elilagan talk contribs 1,351 bytes +1,351 Created page with "Ang '''kuwentong-bayan''' (Ingles: folklore) ay mga kathang isip  na kuwento o salaysay na ang mga kumakatawan ay ang mga pag-uugali at mga uro ng mga mamamayan sa isang lipu..."