Revision history of "Kitchie Benedicto"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:17, 5 January 2022Rclacuata talk contribs 1,613 bytes +1,613 Created page with "Si '''Kitchie Benedicto-Paulino''' ay isang Pilipinong produsyer at direktor ng mga palabas sa telebisyon. Kilala siya sa ''Superstar'' na lingguhang musical series at iba..."