Revision history of "Katarata"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:02, 25 March 2021Mjoson talk contribs 1,898 bytes +1,898 Created page with "Ang '''katarata''' ({{lang-en|cataract}}, {{lang-es|catarata}}) ay ang paglabo ng lente sa loob ng matá na nagdudulot ng panlalabo ng paningin. Ito ang pinakakaraniw..."