Revision history of "Josefino Comiso"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:55, 26 March 2021Aabenoja talk contribs 4,527 bytes +4,527 Created page with "Si '''Josefino Cacas Comiso''' (1940 – ) ay isang Pilipinong nagbigay ng kontribusyon sa paggawa ng atlas ng yelong takip ng dagat (''sea ice cover''). Siya ay nakap..."