Revision history of "Jose Montemayor Jr."

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:49, 28 February 2022Mrmagcamit talk contribs 2,590 bytes +2,590 Created page with "Si '''Jose Cabrera Montemayor Jr.''' ay isang doktor, ekonomista, abogado, at edukador na kumakandidato bilang pangulo ng Pilipinas sa Halalan 2022 sa ilalim ng partidong Demo..." Tag: Visual edit