Revision history of "Jesus Arranza"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:13, 28 February 2022Mrmagcamit talk contribs 613 bytes +613 Created page with "Si '''Jesus “Mang Jess” Arranza''' ay kilalang personalidad sa radyo sa loob ng 20 taon nitong pag-ere sa programang “Dito sa Bayan ni Juan” sa Sonshine Radio DZAR 102..." Tag: Visual edit